Felvételizőknek

Felvételi tájékoztatója 2015/2016. tanévre

 

A Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium (OM 102648) felvételt hirdet gimnáziumi képzésére a 2015/2016. tanévre azon tanulók számára, akik a 2014/2015-es tanévben fejezik be tanulmányaikat az általános iskolának megfelelő 8. évfolyamon (ideértve a 6 és 8 osztályos gimnáziumok megfelelő évfolyamait is).

A 2015/2016-os tanévben induló tagozatok:

Öt évfolyamos két tanítási nyelvű képzés

 • angol-magyar (kód:01) 
 • német-magyar (kód:02)
 • orosz-magyar (kód:03) 
 • kínai-magyar (kód:04)

képzési területeken.
Az öt évfolyamos két tanítási nyelvű képzésre jelentkező tanulóktól nem várunk nyelvi előképzettséget. Tanulóink az első tanévben heti 18 órában sajátítják el a választott célnyelvet, több szaktárgyból pedig elkezdik a gimnáziumi tananyagot. A 9/Kny. év végére minden tanulónak el kell érnie az adott célnyelvből a KER szerinti B1 szintet.

Négy évfolyamos két tanítási nyelvű képzés

 • angol-magyar (kód:11) 
 • német-magyar (kód:12)

képzési területeken.
A négy évfolyamos két tanítási nyelvű képzésre jelentkező tanulóktól a választott célnyelvből a KER szerinti B1 szintű nyelvtudást várunk el.
A négy évfolyamos képzésre jelentkező tanulók nyelvi mérésen vesznek részt a választott célnyelvből. A mérés alól mentesülnek azok a tanulók, akik legalább B1 szintű nyelvtudást igazoló dokumentummal rendelkeznek.

Négy évfolyamos általános tantervű gimnáziumi képzés (kód:20).
Az általános tantervű osztályban tanulók az első idegen nyelvet emelt szinten, heti öt órában tanulják négy éven keresztül.

A középiskolai felvételi eljárásrendje

Minden tagozatra felvételi vizsga alapján vesszük fel a tanulókat.
A felvételi eljárás során minden tanulmányi területen az elérhető maximális pontszám: 200 pont.

1. Egységes írásbeli felvételi vizsga
Formája:
• központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga magyar nyelvből és matematikából. A központi írásbeli feladatlapok elsősorban nem tantárgyi tudást mérnek, hanem azokat az eszköztudás körébe tartozó képességeket és készségeket, amelyek a középfokú iskolában való eredményes továbbtanuláshoz szükségesek.

Jelentkezés a központi írásbeli vizsgára: A Jelentkezési lap letölthető az Oktatási Hivatal honlapjáról, a tanuló általános iskolájában és intézményünkben is tud átvehető.
Az Oktatási Hivatal által kiadott, a központi írásbeli vizsgán való részvételre vonatkozó jelentkezési lapot abba a középiskolába kell benyújtani, ahol a tanuló a központi írásbeli vizsgát meg kívánja írni.


A jelentkezési lap benyújtásának határideje: 2014. december 09.

Ha a tanuló több olyan középiskolába fog jelentkezni, ahol az egységes általános írásbeli vizsgán való részvétel feltétel a felvételi eljárásban, akkor a tanuló maga dönti el, melyik intézményben tesz írásbeli vizsgát. Egy tanuló csak egy intézményben jelentkezhet központi felvételi írásbeli felvételi vizsgára! 

A tanuló értékelését a felvételi eljárás során az írásbeli vizsga választott helyszíne nem befolyásolja.
Sajátos nevelési igényű tanulók, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók esetében a jogszabályban meghatározottak szerint (NKt. 51.§ (5), 20/2012. EMMI rendelet 33. § (3)) az intézmény biztosítja az érintett tanulók számára a speciális körülményeket, a hosszabb felkészülési időt, a tanulmányaik során általuk használt, megszokott eszközöket, a vizsga szervezésével alkalmazkodik az intézmény az adottságaikhoz.
Kérjük az érintett diákok szüleit, hogy az írásbeli vizsgára való jelentkezési laphoz csatolják a szakértői, rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakvéleményét és a mentesség iránti kérelmüket!

A központi felvételi írásbeli eredménye magyar nyelvből és matematikából az intézmény felvételi eljárásrendje szerint az összeredmény 50%-át adja, maximum 100 pontot.

Időpont:

 • írásbeli vizsga: 2015. január 17. 10:00 óra
 • pótló írásbeli: 2015. január 22. 14:00 óra

Pótló felvételi vizsgát az a tanuló tehet, aki az előző alkalommal neki fel nem róható ok (orvos által igazolt betegség, váratlan közlekedési nehézség stb.) miatt maradt távol a vizsgától.

Az írásbeli vizsga terembeosztása a földszinti hirdetőtáblán az adott napon (2014. január 17.) 9.00 órától tekinthető meg. Kérjük, hogy a tanulók az írásbeli vizsga megkezdése előtt 30 perccel jelenjenek meg az iskolában, azaz 9.30-ig.

A vizsga időtartama 2x45 perc.

Felszerelés: íróeszköz, vonalzó, körző, radír. Zsebszámológépet, telefont a vizsgázók nem használhatnak!

A kijavított dolgozatokat 2014. január 26-án 8.00 -16.00 óra között lehet megtekinteni az intézmény titkárságán. A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 35.§ (4) bekezdése értelmében a vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. A határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Az központi írásbeli vizsga Értékelő lapját a felvételiző diák, illetve szülője az intézmény titkárságán veheti át 2015. február 5-én 8-16 óra között.

2. Szóbeli vizsga
A szóbeli meghallgatásra minden, intézményünkbe jelentkező tanulót behívunk.
A szóbeli meghallgatás időpontjai:

 • 2015. február 25. 12:00 órától
 • 2015. február 27. 12:00 órától
 • 2015. március 04. 12:00 órától

A szóbeli vizsga helye: Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium

A szóbeli vizsgák pontos beosztásáról (terem/időpont/vizsgázó) az iskola honlapján, az iskola előterében elhelyezett hirdetőtáblán, illetve a titkárságon 2015. február 23-ától tájékozódhatnak a jelentkezők.
Kérjük, hogy a felvételiző tanulók a szóbeli meghallgatásra hozzák magukkal

 • magyar nyelvtan és irodalom füzeteiket
 • matematika füzetüket
 • ellenőrző könyvüket,
 • valamint kérünk 1 db saját névre megcímzett és felbélyegzett borítékot

A szóbeli meghallgatás során a tanulók viselkedéskultúráját, kommunikációs, kognitív készségét és általános tájékozottságát vizsgáljuk.
A 4 évfolyamos két tanítási nyelvű képzésre jelentkező tanulók a szóbeli meghallgatáson az idegen nyelv szóbeli ismeretéről is számot adnak. A szóbeli beszélgetés nyelvi része alól mentesülnek azok a tanulók, akik legalább B1 szintű nyelvtudást igazoló dokumentummal rendelkeznek.
A szóbeli vizsgarész az intézmény felvételi eljárásrendje szerint az összeredmény 25%-át adja, maximum 50 pontot.

3. Hozott pontszámok
A hozott pontok számításakor az általános iskola 8. évfolyamán elért félévi eredményeket vesszük figyelembe magyar irodalomból és nyelvtanból, történelemből, matematikából, idegen nyelvből. A hozott eredmények átlaga adja az összeredmény 25%-át, maximum 50 pontot.

Előnyben részesítés jogcímén a halmozottan hátrányos és hátrányos helyzetű tanulók 20, ún. többletpontot kapnak az összpontszám számításánál.
Kérjük az érintett felvételiző diákok szüleit, hogy a felvételi jelentkezési laphoz csatolják a halmozottan hátrányos, illetve hátrányos helyzet igazolására vonatkozó dokumentumot, vagy 2015. február 18-ig vegyék fel a kapcsolatot intézményünkkel.

Értékelési szempontok a felvételi jegyzék összeállításánál:

A rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül előnyben részesítjük:

 • a halmozottan hátrányos, majd a hátrányos helyzetű tanulókat
 • a baptista felekezetű családból érkező diákokat
 • a Magyarországi Baptista Egyház belső egyházi jogi személyei által fenntartott intézményből érkező tanulókat
 • az iskolánkba járó vagy korábban itt végzett tanulók testvéreit
 • életvitelszerűen a III. kerületben lakó diákokat

Az ideiglenes felvételi jegyzéket az iskola földszinti hirdetőtábláján 2015. március 11-én hozzuk nyilvánosságra.

A Felvételi Központ értesítése után írásban értesítjük a jelentkezőket és iskolájukat a felvételi eredményről. Az értesítéseket 2015. április 24-ig postázzuk.

 

Letölthető fájlok

pdf
Tájékoztató a 2015/2016-os tanév felvételi eljárás rendjéről
méret: 294.20 KB
Tájékoztató a 2015/2016-os tanév felvételi eljárás rendjéről
pdf
Jelentkezési lap a 2015/2016-os tanévre (pdf)
méret: 663.56 KB
Jelentkezési lap a 2015/2016-os tanévre (pdf)
pdf
Központi írásbeli a Kőrösiben - Tájékoztató 2015/2016-os tanévre
méret: 213.28 KB
Központi írásbeli a Kőrösiben - Tájékoztató 2015/2016-os tanévre
pdf
Oktatási Hivatal hivatalos tájékoztatója a 2015/2016-os tanévre történő felvételi eljárás rendjéről
méret: 379.96 KB
Oktatási Hivatal hivatalos tájékoztatója a 2015/2016-os tanévre történő felvételi eljárás rendjéről